ท่านอ๋องในกำมือ ถังเจวี้ยน

ISBN:

Published: August 2011

Paperback

232 pages


Description

ท่านอ๋องในกำมือ  by  ถังเจวี้ยน

ท่านอ๋องในกำมือ by ถังเจวี้ยน
August 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 232 pages | ISBN: | 5.73 Mb

สองฐานะอันแตกตางลวนเปนผูอืนกำหนดให แตเรืองของหัวใจนันเปนเรืองทีเขาและนางตองกำหนดเอง.......ดวยฐานะพระอนุชาของกษัตริยองคปัจจุบันและผูบัญชาการทหาร นามของอองซูหนิงเจียอิงจึงเปรียบเสมือนชือของบุคคลในตำนาน สูงศักดิเกินกวาใครจะกลาแตะตอง วาไปแลวยังสูงสงยิงกวMoreสองฐานะอันแตกต่างล้วนเป็นผู้อื่นกำหนดให้ แต่เรื่องของหัวใจนั้นเป็นเรื่องที่เขาและนางต้องกำหนดเอง.......ด้วยฐานะพระอนุชาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและผู้บัญชาการทหาร นามของอ๋องซู่หนิงเจี่ยอิงจึงเปรียบเสมือนชื่อของบุคคลในตำนาน สูงศักดิ์เกินกว่าใครจะกล้าแตะต้อง ว่าไปแล้วยังสูงส่งยิ่งกว่าองค์รัชทายาทผู้เยาว์วัยเสียด้วยซ้ำที่ผ่านมาเขาไม่เคยยั้งมือไว้ไมตรีกับผู้อื่น ไม่แปลกหากจะมีคนต้องการชีวิตเขา แต่นี่...ออกจะประหลาดเกินไปหน่อยกระมังที่เขาถูกใครบางคนวางยา ทำให้ร่างกายหดเล็กลงจนกลายเป็นคนตัวจิ๋ว!โชคดีที่เขายังมีสาวใช้ตัวเล็กๆ จอมซื่อบื้อคอยช่วยกลบเกลื่อนและปิดบังตัวตนของเขา แต่เหตุไฉนไปๆ มาๆ เขาผู้เป็นนายจึงแปรสภาพเป็น ‘ของเล่น’ ของนางกันเล่าEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ท่านอ๋องในกำมือ":


fonatokcsomok.eu

©2011-2015 | DMCA | Contact us